Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Pericei, pentru perioada 2021-2027

Strategia reprezintă cadrul care orientează alegerile ce determină natura și direcția unei comunități.

Aceasta ajută la stabilirea unei direcții unitare pentru comunitate, în termenii obiectivelor sale operaționale și furnizează baza alocării resurselor necesare pentru orientarea acesteia spre atingerea scopului principal și a obiectivelor stabilite.

Strategia urmărește schimbarea în plan social, valorificarea potențialului pe care îl are comunitatea, precum și ajută la stabilirea unei direcții unitare pentru comunitate în termenii obiectivelor sale, pe plan operațional, furnizând baza alocării resurselor necesare pentru orientarea acesteia spre atingerea scopului principal și a obiectivelor stabilite pe care societatea își propune să le realizeze. Acțiunile trebuie, astfel, stabilite pentru a fi întreprinse pe diferite orizonturi de timp, luând în calcul și modul de alocare a resurselor în vederea menținerii competitivității și a dezvoltării viitoare a societății.

Strategia de Dezvoltare Locală are rolul de a stabili pe termen scurt, mediu și respectiv lung direcțiile și domeniile în care este necesară dezvoltarea, reprezentând viitorul comunității. Pentru a îmbunătăți activitatea comunității, trebuie să schimbăm percepția asupra administrației, care în loc să ofere soluții la problemele existente, trebuie să fie intermediar între probleme și soluții, sau mai bine spus, promotor al resurselor în vederea găsirii de soluții indiferent dacă aceste soluții se află în interiorul sau în afara comunității. Așadar, este necesară realizarea unei documentații, privind viziunea strategică de dezvoltare a unități administrative teritoriale, care, să conțină printr-o abordare integrată, problemele cu care se confruntă comunitatea și care să includă planul de dezvoltare al acesteia, în funcție de potențialul local, material și uman.

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Pericei pentru perioada 2021-2027 contribuie la creșterea standardului de viață al cetățenilor și la prioritizarea principalelor direcții de dezvoltare de la nivelul comunei.

Acest document este un instrument util, care permite identificarea nevoilor de dezvoltare ale comunei, permite utilizarea eficientă a resurselor și identificarea unor soluții pentru rezolvarea problemelor existente.

Prin acest document va fi posibilă atragerea unor fonduri din surse rambursabile și nerambursabile.

Planificarea strategică este un proces de tip sistematic prin care comuna Pericei se concentrează pe resursele, misiunea și viziunea sa, pentru a ajuta la creșterea calității vieții cetățenilor. Realizarea planificării este constituită din proiectarea și trasarea obiectivelor care vor fi menționate în Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027.

Prezentul document, constând în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Pericei din Județul Sălaj, pentru perioada 2021 – 2027, reprezintă rezultatul demersului de analiză a informațiilor obiective obținute și primite din surse oficiale (statisticile existente) și ale informațiilor subiective obținute în urma anchetelor realizate la nivelul populației și la nivelul mediului de afaceri, trecute prin filtrul catalizator al consultantului.

Necesitatea realizării acestui document rezidă din faptul că este un instrument tehnic de utilitate publică, o paletă largă de actori fiind interesată de existența, eficacitatea și beneficitatea acestuia. Aceasta poate fi utilizată în corespondență cu mediul căruia se adresează, astfel:

 • Pentru comunitate și societatea civilă – strategia reprezintă un document care furnizează informații cu privire la dezvoltarea unității administrativ teritoriale;
 • Pentru mediul de afaceri – reprezintă un instrument pragmatic, prin care investitorii își pot construi strategia de dezvoltare la nivelul arealului geografic utilizând resursele de care dispune unitatea administrativ-teritorială;
 • Pentru administrația publică locală – reprezintă un ghid de lucru permanent, care conține direcțiile de urmat;
 • Pentru factorii de decizie locali – reprezintă un îndrumător, care conține acțiunile clare ce pot fi întreprinse pentru atingerea obiectivelor strategice.

Importanța studiului pentru comunitatea de la nivelul unității administrativ-teritoriale rezidă în măsura în care dimensiunea practică a dezvoltării strategice a fost transpusă în documentele programatice de la nivelul unității administrativ-teritoriale în general și în particular în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Pericei din județul Sălaj pentru perioada 2021 – 2027, inclusiv în portofoliul de proiecte prioritare aferent, în concordanță cu politicile europene și naționale.

Obiectivele pe care Strategia de Dezvoltare Locală le îndeplinește, pot fi sintetizate astfel:

 1. Coordonarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Pericei pentru perioada 2021 – 2027 cu documentele de planificare pentru perioada 2021 – 2027, care urmează să fie finalizate la nivel european, național, regional și județean;
 2. Evaluarea impactului proiectelor de investiție realizate până în acest moment și propunerea altor proiecte necesare ținând cont de potențialul existent;
 3. Atragerea resurselor financiare necesare implementării portofoliului de proiecte identificate atât din programe europene cu finanțare nerambursabilă, cât și din surse complementare (parteneriate public private, credite externe, resurse proprii, etc.);
 4. Stimularea cooperării interinstituționale în vederea creării condițiilor optime pentru accesarea și implementarea proiectelor finanțate în perioada 2021 – 2027;
 5. Identificarea unei viziuni de dezvoltare propice pentru dezvoltarea optimă a comunității din comuna Pericei, în funcție de posibilele scenarii de dezvoltare cu probabilitate mare de realizare, consolidată pe valorificarea resurselor și a potențialului existent, a oportunităților pieței, structurate perfect pe patru piloni de dezvoltare, satisfăcând nevoile identificate și ținând cont de amenințările ce ar putea avea impact asupra comunității.

În urma implementării obiectivelor stipulate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, se obțin beneficii atât la nivel macro (alinierea politicilor și programelor locale cu politicile naționale și internaționale; corelarea SDL cu celelalte documente de planificare strategică și urbanistică de la nivel local, județean, regional, național și european), dar și beneficii corelate la nivel micro (pregătirea organizată și clară/ pragmatică a intervențiilor locale pentru perioada de timp 2021 – 2027; accesarea de fonduri rambursabile și nerambursabile pe baza unui plan de acțiune bine delimitat în timp).Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Pericei a inclus câteva etape majore, reprezentate sub formă schematică, în ceea ce urmează:

 1. Pregătirea procesului de planificare – vizită de informare la Primăria Pericei
 2. Analiza situației existente – completarea chestionarelor și colectarea datelor
 3. Analiza SWOT și identificarea problemelor strategice
 4. Definirea viziunii și a obiectivelor strategice, identificarea oportunităților și obstacolelor în realizarea obiectivelor
 5. Definirea planului strategic și încadrarea acestora în programe și proiecte
 6. Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Pericei 2021-2027
 7. Monitorizarea și evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală

În prima etapă a avut loc pregătirea procesului de planificare. S-a desfășurat vizita de informare la Primăria comunei Pericei în scopul stabilirii contactelor inițiale cu reprezentanții Primăriei, responsabili de lansarea și coordonarea procesului de planificare strategică și familiarizarea acestora cu metodele și termenii procesului de planificare participativă. Ca rezultat, a fost aprobat un plan preliminar de lucru pentru perioada de planificare.

În cea de-a doua etapă, au avut loc întâlnirile cu reprezentanți ai comunității locale. În cadrul acestor întâlniri au fost identificate problemele de natură strategică ale comunei, s-au stabilit obiectivele pe termen scurt, mediu și lung, și s-au stabilit măsurile care trebuie implementate pentru atingerea obiectivului propus.

În prezenta etapă, au fost aplicate chestionare membrilor comunității locale referitor la situația existentă, aspecte privind perspectivele de viitor ale comunei și gradul de mulțumire a locuitorilor. Formularele au fost aplicate atât fizic, cât și on-line, cu ajutorul platformei Google Forms. În această etapă a avut loc colectarea datelor statistice.

În cea de-a treia etapă, au fost prelucrate informațiile obținute din etapa a doua, a fost completat profilul economic al comunității, s-a realizat analiza SWOT care prezintă concomitent caracteristicile interne și influențele mediului extern, au fost identificate avantajele și dezavantajele localității în contextul regional și județean.

În cadrul celei de-a patra etape, a avut loc planificarea strategică, definirea viziunii, a obiectivelor strategice, identificarea oportunităților și obstacolelor în realizarea obiectivelor. În această etapă, au participat activ conducători ai instituțiilor publice și sociale, consilieri locali și reprezentanți a mediului de afaceri.

În etapa a cincea, a avut loc structurarea strategiilor/soluțiilor identificate în cadrul comunității locale în programe și proiecte, respectiv definitivarea Planului Strategic de Dezvoltare Locală a comunei Pericei. Strategia de Dezvoltare Locală a comunei a fost prezentată și aprobată de către Consiliul Local.

În cea de-a șasea etapă, are loc implementarea strategiei, urmată de perioada de monitorizare a îndeplinirii obiectivelor stipulate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Pericei care reprezintă ultima etapă, cea de-a șaptea. Tot în cadrul acestei etape are loc și evaluarea stadiului de implementare a acesteia.

Dezvoltarea durabilă a comunității locale reprezintă pentru noi o prioritate. Pentru a asigura această dezvoltare, un instrument participativ devine Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă, care reprezintă un demers pe termen lung, un proiect de viitor și care vine să satisfacă nevoile comunității locale. De aceea, aceasta trebuie să fie susținută și promovată de toți membrii ei, fiind elementul principal care a urmărit identificarea oportunităților pentru comună. Astfel de programe de dezvoltare, au în vedere schimbarea condițiilor fundamentale, ceea ce necesită o perioadă mai lungă de timp, iar problemele rurale sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin acțiuni pe termen scurt. Realizarea documentului strategic are la bază colaborarea dintre membrii comunității și reprezentanții administrației publice. Liderii comunității și implicit comunitatea se vor concentra asupra obiectivelor stabilite și a acțiunilor care necesită realizare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în comuna Pericei va atrage beneficii precum:

 • Creșterea gradului de eficiență a politicilor locale prin susținerea și promovarea parteneriatelor între societatea civilă, sectorul public și mediul de afaceri. În elaborarea strategiei vom ține cont de nevoile comunității și astfel se vor stabili prioritățile curente ale comunei Pericei;
 • Stimularea gradului de participare în cadrul comunității – toți actorii locali își vor exprima părerea cu privire la dezvoltarea comunității lor;
 • Consolidarea potențialului comunității prin stimularea și susținerea inovării, a capacității antreprenoriale prin încurajarea dezvoltării și descoperirii potențialului din cadrul comunității.

Prezenta Strategie de Dezvoltare își propune să aibă la dispoziție un instrument de lucru la nivel local, prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul general și cele specifice ce doresc să fie atinse la finalul perioadei de programare, propunând domenii de intervenție, direcții de acțiune și măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. Documentul își propune să prezinte o imagine obiectivă a situației actuale a comunei, identificând domenii care pot oferi comunității un avantaj competitiv real în următorii 7 ani.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați documentul de aici.

Sari la conținut